YDS denkliği bulunan sınavlar hangileridir ?

ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARI
EŞDEĞERLİKLERİ DOKÜMANI
Güncelleme Tarihi: 24.10.2023
Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Komisyonu raporları ve Yabancı Dil Sınavları
Daire Başkanlığı’nın değerlendirmelerini göz önünde bulunduran ÖSYM Yönetim Kurulu,
Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda aşağıdaki kararları almıştır.
KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS Eşdeğerliği
ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS) ve Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) birbirlerine çift yönlü
olarak denktir/eşdeğerdir.
Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS’ye Eşdeğerliği
Herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS, YDS veya e-YDS’ye eşdeğer olarak
kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan
kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul
edilmesine karar verilmiştir.
Eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının puanları, sonuç belgesinin üzerinde
bir geçerlik tarihi belirtilmemiş ise belgede belirtilen sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile
eşdeğerlik amacı ile kullanılabilir.
Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6 ıncı madde ikinci fıkra
(d) bendi uyarınca Türkiye’de yaptığı ve eşdeğerliğe konu sınav oturumları devlet üniversitelerine
ait binalarda gerçekleştirilmeyen ve (m) bendi uyarınca sonuç belgelerinde sınav yeri ve tarihi
bilgileri bulunmayan sınavların sonuçları eşdeğer kabul edilmez.
Uluslararası Yabancı Dil sınavları eşdeğerlikleri dokümanında kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavları; KPDS, ÜDS, YDS veya e-YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Dokümanda
belirtilenlerin dışında kalan yabancı dil sınavları bu eşdeğerlik dokümanına göre
değerlendirilemez.
Eşdeğerlik verilen birden çok beceri ölçen sınavlara ait sonuç belgelerinde her beceri için ayrı bir
alt test ve puanlama yapılıyor ancak genel bir puan ortalaması yer almıyor ise tüm alt testlerin
puanlarının ortalaması alınarak ‘Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı’na
göre değerlendirmesi yapılır.
Başvuruları güncelleme tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile güncelleme tarihini takip eden
günden başlamak üzere 30 gün içerisinde girilen sınavlar için, güncelleme tarihinden önce
yürürlükte olan Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı geçerlidir. 30 günlük
bu süre eşdeğerliği kaldırılmış sınavlar için de kabul edilir. Diğer durumlarda Uluslararası
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı güncelleme tarihi itibari ile uygulanır.

Son güncelleme tarihinden önce sonuç belgelerinin alınmış olduğu sınavlar için sonuç belgesinde
sınavın yapıldığı tarihin yazılı olması ve sonuç belgesinin 6114 sayılı Kanunun yürürlüğe
girmesinden sonra alınmış olması durumunda, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla geçerli
Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı uygulanır.
Kurumumuz tarafından ilk kez Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri’nin yayımlandığı 13/01/2012
tarihi öncesinde alınmış olan sonuç belgeleri için, ilgili sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan
Yükseköğretim Kurulu Eşdeğerlik Tablosu uygulanır.
İlgili sınavlar için eşdeğerlik tespiti, yukarıda belirtildiği şekilde yapılır ve Başkanlığımızca
eşdeğerlik belgesi yerine geçecek herhangi bir belge verilmez; ilgili kurumlar/kuruluşlar
Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı doğrultusunda işlem yaparlar.
İngilizce Sınavlarının KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS’ye Eşdeğerliği
İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced,
TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavlarının eşdeğer olduğu KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS puanları
Tablo 1, 2, 3 ve 4’te verilmiştir.

Tablo 1. Cambridge C2 Proficiency Sınavı Eşdeğerliği
Cambridge C2 Proficiency KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS
A 100
B 90
C 80
Tablo 2. Cambridge C1 Advanced Sınavı Eşdeğerliği
Cambridge C1 Advanced KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS
A 80
B 70
C 60
Tablo 3. TOEFL iBT Sınavı Eşdeğerliği
TOEFL iBT KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS
120 100
114 95
108 90
102 85
96 80
90 75
84 70
78 65
72 60
66 55
60 50
54 45
48 40

Tablo 4. PTE Akademik Sınavı Eşdeğerliği
PTE Akademik KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS
90 100
87 95
84 90
81 85
78 80
75 75
71 70
67 65
55 60
50 55
45 50
38 45
30 40